ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ชาย
31

• หญิง
28

รวม
59


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
8

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
9


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• งานสถานศึกษาพอเพียง
4

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
8

• แผนกวิชาเครื่องกล
5

• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาการโรงแรม
1

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาตัวถังและสีรถยนต์
1

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
6

• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
4

• งานบุคลากร
5

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
3

• งานพัสดุ
5

• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
3

• งานความร่วมมือ
3

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแนะแนว
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
2

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
8

• งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
5

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
44

• งานทะเบียน
3

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
5

• งานการค้าฯ
4

• งานโครงการพิเศษ
11

• งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)
8

• งานธนาคารโรงเรียน
2

• งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
1

• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
5

• งานลูกเสือ
5

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4
ผอ.สรรเสริญ ไหมทอง
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายธัญญะ มะลิขาว
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายธวัชชัย นิตย์โชติ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสิริรัตน์ พูลผล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายคมสัน วงศ์คช
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางชาดา กาศเกษม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายระเด่น ธรรมเนียม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกลนายโกศล สุขเกษม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการทั่วไปนายขจร ชูศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายณรงค์ชัย ชื่นบาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนางสาวพิมพ์วลัญช์ ขำทวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนางสาวณัฏฐวิมล อำนวยพร
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการโรงแรมพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายอัศว์พัชร์ อ่อนทองหลาง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาตัวถังและสีรถยนต์

นายมรุต อัตถวรคุณ
หัวหน้างาน งานสถานศึกษาพอเพียงนายนิติธร พุทธบุญ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสิรามล มูลเกตุ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)นางสาวจิรัชญา ทัศศรี
หัวหน้างาน งานบัญชีนายณรงค์ แก้วคำ
หัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางปชาวริณท์ บ้งกาวงษ์
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายธนสาร รุจิรา
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศนายชินกร ศิริบูรณ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)นายศุภวัฒน์ เคล้าคลึง
หัวหน้างาน งานปกครองนายอานนท์ ลีสีคำ
หัวหน้างาน งานแนะแนวนายพีรภัทร เอี่ยมเพชร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายพีรวัฒน์ สุวรรณศรี
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมี
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนนางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
หัวหน้างาน งานทะเบียนนายณรงค์ศักดิ์ หนักแน่น
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายวีรภาพ สีแตง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ

Miss Tshering Yangki
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายศุภณัฐ มะรินทร์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลนางศศิวรรณ เชื้ออิบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการทั่วไปบัณฑิต เพชรย้อย
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายธีรพล ลิ้มเจริญ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชีนางสาวรุ่ง เพิ่มพูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายบัญญัติ เคล้าคลึง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายมานะ คุ้มรักษา
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นายสุภาพ หอมฟุ้ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นายสละ กล่อมเกลี้ยง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นางสาวพิมลพันธุ์ เพ็ชรสีใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นายบุญช่วย ดีหริ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นางกันยา ดีหริ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นายสุขะ เผือกผ่อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นายยศพงศ์ ผลสัมฤทธิ์
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)

นางสาวปุณยวีร์ เกิดเกษม
เจ้าหน้าที่ งานสถานศึกษาพอเพียงนางสาวกมลนิศญ์ หอมโชติ
เจ้าหน้าที่ งานสถานศึกษาพอเพียงนางสาวมณีศิรัชต์ พลอยยิ้ม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาววัชราภรณ์ นวมนิ่ม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวสุภาณี รอดสุนิยม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)อุทุมพร รอดพันธุ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินอรชร เปียมปาน
เจ้าหน้าที่ งานบัญชีนางสาวดลณีรา เกตุแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวสุพรรษา รอดสุนิยม
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวอธิษฐาน บุญประกอบพร
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางจุไรพร ชัยชาย
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนธัญสินี แจ้งศิริกุล
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน