ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
27

• หญิง
29

รวม
57


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
4

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
36

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• ไม่ระบุ
8


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• งานสถานศึกษาพอเพียง
3

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
2

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
6

• แผนกวิชาเครื่องกล
7

• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
4

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
5

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
7

• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
5

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
4

• งานความร่วมมือ
1

• งานปกครอง
5

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
5

• งานแนะแนว
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
3

• งานครูที่ปรึกษา
6

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
34

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานการค้าฯ
4

• งานโครงการพิเศษ
10

• งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)
6

• งานธนาคารโรงเรียน
2

• งานโครงการชีววิถี
1

• งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
1

• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
2

• งานลูกเสือ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางอุไรวรรณ เชาวน์ชื่น
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทรศัพท์ : 0943476669
รองผู้อำนวยการนางสิริรัตน์ พูลผล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0891423446นายกิตติศักดิ์ ชยันตร์สุภาพ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0863809300
หัวหน้าแผนกนางชาดา กาศเกษม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0841089890นายขจร ชูศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0813833653นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0894137907นายณรงค์ชัย ชื่นบาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0894549992นางสาวพิมพ์วลัญช์ ขำทวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0868080600ระเด่น ธรรมเนียม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกล
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
โทรศัพท์ : 0865592104นายโกศล สุขเกษม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยงาน งานการค้าฯ
โทรศัพท์ : 0861678910
หัวหน้างานนายธัญญะ มะลิขาว
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0892981130นายศุภวัฒน์ เคล้าคลึง
หัวหน้างาน งานปกครอง
หัวหน้างาน งานโครงการชีววิถี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเครื่องกล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0899100973นางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมี
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0916974244นายณรงค์ แก้วคำ
หัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0813650598นายพีรภัทร เอี่ยมเพชร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0810107799นายชินกร ศิริบูรณ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานลูกเสือ
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0927494675นางสาวสิรามล มูลเกตุ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0983134954นายบัญญัติ เคล้าคลึง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0889144992นายพีรวัฒน์ สุวรรณศรี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0945105239นายมรุต อัตถวรคุณ
หัวหน้างาน งานสถานศึกษาพอเพียง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0836075761นายบัณฑิต เพชรย้อย
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0866775244นางสาวจิรัชญา ทัศศรี
หัวหน้างาน งานบัญชี
หัวหน้างาน งานธนาคารโรงเรียน
หัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
โทรศัพท์ : 0883233536นายวีรภาพ สีแตง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเครื่องกล
โทรศัพท์ : 0859954195นางสาวสิริพร นามเดช
หัวหน้างาน งานการค้าฯ
หัวหน้างาน งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 082 6588411นายเอกวัฒน์ ชยันตร์สุภาพ
หัวหน้างาน งานแนะแนว
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0891881994นายอัศฎาวุธ อินทร์สว่าง
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0995599587นางสาวพีริญาณ์ อาริยชัยนันต์
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนิลุบล บัวงาม
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0854276744
ครูประจำนายกัมพล พูนนาม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0989298569
ครูอัตราจ้างนางสาวรุ่ง เพิ่มพูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0852970578นางศศิวรรณ เชื้ออิบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานการค้าฯ
ผู้ช่วยงาน งานธนาคารโรงเรียน
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
โทรศัพท์ : 0838096875นางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสถานศึกษาพอเพียง
โทรศัพท์ : 0861643004นายอาทิตย์ ขจรกลิ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0889864374นายอรุณ รักมิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0985312984นางสาวณิชารีย์ กลิ่นอุบล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
โทรศัพท์ : 0927057162นายวิชญะ ครึกครื้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0924851437
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวพิมลพันธุ์ เพ็ชรสีใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นางกันยา ดีหริ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นายสุขะ เผือกผ่อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นายบุญช่วย ดีหริ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นายสุภาพ หอมฟุ้ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)ภุชงค์ เนียมเกิด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0964508870นายเชิง เนียมเกิด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 0972879668
เจ้าหน้าที่นางจุไรพร ชัยชาย
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0895509249นางสาวมณีศิรัชต์ พลอยยิ้ม
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0811962554นางสาวสุพรรษา รุ่งโรจน์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานการค้าฯ
โทรศัพท์ : 0959192494นางวัชราภรณ์ เล็กน้อย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0995533234นางสาวอรชร เปียมปาน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0886048086นางสาวอุทุมพร รอดพันธุ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0855623139นางสาวธัญสินี แจ้งศิริกุล
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0938308857นางสาวอธิษฐาน บุญประกอบพร
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0940411284นางสาวสุขใจ มีคง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0918509648นางสาวจิตติมา สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานสถานศึกษาพอเพียง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0954726411นางสาวพรทิวา วันตา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0902242393นางสาวเกตุฤดี สุทธา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0939490172นางสาวสุวนันท์ ยิ้มย่อง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0940032393
ผู้ดูแลระบบเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก