ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
27

• หญิง
30

รวม
58


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
37

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
7

• ไม่ระบุ
7


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• งานสถานศึกษาพอเพียง
3

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5

• แผนกวิชาเครื่องกล
7

• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
4

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
5

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
5

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
7

• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
4

• งานความร่วมมือ
1

• งานปกครอง
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
3

• งานแนะแนว
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
3

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
5

• งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
35

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
2

• งานสื่อการเรียนการสอน
3

• งานการค้าฯ
4

• งานโครงการพิเศษ
8

• งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)
5

• งานธนาคารโรงเรียน
2

• งานโครงการชีววิถี
1

• งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
1

• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
1

• งานลูกเสือ
1

• ผู้ดูแลระบบหลัก
5


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางอุไรวรรณ เชาวน์ชื่น
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
โทรศัพท์ : 0943476669
รองผู้อำนวยการนายกิตติศักดิ์ ชยันตร์สุภาพ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0863809300นายธวัชชัย นิตย์โชติ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
โทรศัพท์ : 0811896832นางสิริรัตน์ พูลผล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0891423446นายอุดร แก้วถาวร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
โทรศัพท์ : 0935867606
หัวหน้าแผนกนางชาดา กาศเกษม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0841089890นายวีรภาพ สีแตง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกล
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเครื่องกล
โทรศัพท์ : 0859954195ระเด่น ธรรมเนียม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกล
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกลนายโกศล สุขเกษม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยงาน งานการค้าฯ
โทรศัพท์ : 0861678910นายขจร ชูศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
ผู้ช่วยงาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
โทรศัพท์ : 0813833653นายณรงค์ชัย ชื่นบาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0894549992นางสาวพิมพ์วลัญช์ ขำทวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0868080600นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0894137907
หัวหน้างานนายมรุต อัตถวรคุณ
หัวหน้างาน งานสถานศึกษาพอเพียง
หัวหน้างาน งานความร่วมมือ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0836075761นางสาวสิรามล มูลเกตุ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0983134954นางสาวจิรัชญา ทัศศรี
หัวหน้างาน งานบัญชี
หัวหน้างาน งานธนาคารโรงเรียน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
โทรศัพท์ : 0883233536นายณรงค์ แก้วคำ
หัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0813650598นางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานสถานศึกษาพอเพียง
โทรศัพท์ : 0861643004นายพีรวัฒน์ สุวรรณศรี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0945105239นายบัญญัติ เคล้าคลึง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0889144992นายชินกร ศิริบูรณ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
เจ้าหน้าที่ งานลูกเสือ
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
โทรศัพท์ : 0927494675นายศุภวัฒน์ เคล้าคลึง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้างาน งานโครงการชีววิถี
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเครื่องกล
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0899100973นายพีรภัทร เอี่ยมเพชร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานสื่อการเรียนการสอน
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
โทรศัพท์ : 0810107799นายธัญญะ มะลิขาว
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
โทรศัพท์ : 0892981130นางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมี
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0916974244นายบัณฑิต เพชรย้อย
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0866775244นางสาวสิริพร นามเดช
หัวหน้างาน งานการค้าฯ
หัวหน้างาน งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 082 6588411นางสาวรุ่ง เพิ่มพูล
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0852970578
ครูประจำนางสาวพีริญาณ์ อาริยชัยนันต์
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวนิลุบล บัวงาม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
โทรศัพท์ : 0854276744
ครูอัตราจ้างนายอาทิตย์ ขจรกลิ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล
โทรศัพท์ : 0889864374นายวิชญะ ครึกครื้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล
โทรศัพท์ : 0924851437นายอัศฎาวุธ อินทร์สว่าง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล
โทรศัพท์ : 0995599587นางสาวณิชารีย์ กลิ่นอุบล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
โทรศัพท์ : 0927057162นางศศิวรรณ เชื้ออิบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานการค้าฯ
ผู้ช่วยงาน งานธนาคารโรงเรียน
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
โทรศัพท์ : 0838096875นายเอกวัฒน์ ชยันตร์สุภาพ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
โทรศัพท์ : 0891881994นายอรุณ รักมิตร
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
โทรศัพท์ : 0985312984
ลูกจ้างอัตราจ้างภุชงค์ เนียมเกิด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0964508870นายสุภาพ หอมฟุ้ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นางสาวพิมลพันธุ์ เพ็ชรสีใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นางกันยา ดีหริ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นายสุขะ เผือกผ่อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นายบุญช่วย ดีหริ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)
เจ้าหน้าที่นางสาวจิตติมา สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานสถานศึกษาพอเพียง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางวัชราภรณ์ เล็กน้อย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0995533234นางสาวอรชร เปียมปาน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0886048086นางสาวมณีศิรัชต์ พลอยยิ้ม
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0811962554นางสาวอุทุมพร รอดพันธุ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0855623139นางสาวดลณีรา เกตุแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0957575404นางสาวอธิษฐาน บุญประกอบพร
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0940411284นางสาวสุวนันท์ ยิ้มย่อง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0940032393นางสาวสุขใจ มีคง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0918509648นางสาวสุพรรษา รุ่งโรจน์
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานการค้าฯ
โทรศัพท์ : 0959192494นางสาวเกตุฤดี สุทธา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0939490172นางสาวพรทิวา วันตา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0902242393นางจุไรพร ชัยชาย
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0895509249นางสาวธัญสินี แจ้งศิริกุล
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0938308857
ผู้ดูแลระบบเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก