ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
26

• หญิง
32

รวม
59


จำแนกตามตำแหน่งวิทยะฐานะ
ตำแหน่งวิทยะฐานะ
จำนวน

• ครู ชำนาญการ
1

• ไม่มี ไม่มี
1


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
1

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
3

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
36

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
8

• ไม่ระบุ
11


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• งานสถานศึกษาพอเพียง
4

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
2

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5

• แผนกวิชาเครื่องกล
6

• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
4

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
2

• แผนกวิชาการบัญชี
4

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
6

• แผนกวิชาตัวถังและสีรถยนต์
2

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
5

• งานบุคลากร
4

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
7

• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
6

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
2

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
4

• งานปกครอง
6

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
6

• งานแนะแนว
4

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
4

• งานครูที่ปรึกษา
3

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
3

• งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
3

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
3

• งานทะเบียน
4

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
1

• งานการค้าฯ
2

• งานโครงการพิเศษ
10

• งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)
6

• งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
1

• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
6

• งานลูกเสือ
3

• ผู้ดูแลระบบหลัก
4


จำแนกตามตำแหน่งหน้าที่
ตำแหน่งหน้าที่
จำนวน
(ตำแหน่ง)
ผู้อำนวยการนางอุไรวรรณ เชาวน์ชื่น
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา
ผู้บริหาร ชำนาญการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0943476669
รองผู้อำนวยการระเด่น ธรรมเนียม
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกล
หัวหน้างาน งานทะเบียน
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษ
ครู
โทรศัพท์ : 0865592104นายกิตติศักดิ์ ชยันตร์สุภาพ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ผู้บริหาร
โทรศัพท์ : 0863809300นางฤทัยรัตน์ สุวรรณช่าง
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการ
ผู้บริหาร ชำนาญการนางสาวจุไรวรรณ รักสมยา
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
ผู้บริหาร ชำนาญการ
หัวหน้าแผนกนายขจร ชูศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ครู
โทรศัพท์ : 0813833653นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0894137907นายณรงค์ชัย ชื่นบาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
หัวหน้างาน งานพัสดุ
ครูประจำ แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
ครู
โทรศัพท์ : 0894549992นางสาวพิมพ์วลัญช์ ขำทวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี
หัวหน้างาน งานการเงิน
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
ครู
โทรศัพท์ : 0868080600นายโกศล สุขเกษม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
หัวหน้างาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
ครู
โทรศัพท์ : 0861678910
หัวหน้างานนายธัญญะ มะลิขาว
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0892981130นางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมี
หัวหน้างาน งานบัญชี
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาการบัญชี
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานวัดผลและประเมินผล
ครู
โทรศัพท์ : 0916974244นายณรงค์ แก้วคำ
หัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู
โทรศัพท์ : 0813650598นายพีรภัทร เอี่ยมเพชร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษา
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ครู
โทรศัพท์ : 0899888099นายชินกร ศิริบูรณ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
ผู้ช่วยงาน งานปกครอง
ผู้ช่วยงาน งานทะเบียน
ผู้ช่วยงาน งานลูกเสือ
โทรศัพท์ : 0927494675นางสาวสิรามล มูลเกตุ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานบุคลากร
ครู
โทรศัพท์ : 0983134954นางสาวภัสราภรณ์ มากเกิด
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0898834476นายบัญญัติ เคล้าคลึง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก
โทรศัพท์ : 0889144992นายบัณฑิต เพชรย้อย
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอน
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
ครู
โทรศัพท์ : 0866775244นายวีรภาพ สีแตง
หัวหน้างาน งานโครงการพิเศษ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาเครื่องกล
โทรศัพท์ : 0859954195นางสาวอิศชญา นามเดช
หัวหน้างาน งานการค้าฯ
หัวหน้างาน งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
พนักงานราชการ(สอน) แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
โทรศัพท์ : 082 6588411นางสาวพีริญาณ์ อาริยชัยนันต์
หัวหน้างาน งานสถานศึกษาพอเพียง
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
ครู ชำนาญการพิเศษนางสาวนิลุบล บัวงาม
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ครู ชำนาญการ
โทรศัพท์ : 0854276744นายศุภวัฒน์ เคล้าคลึง
หัวหน้างาน งานปกครอง
ครูประจำ แผนกวิชาตัวถังและสีรถยนต์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0899100973นางสาวชนิตา ฤทธิ์เลิศ
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณ
ครูประจำ แผนกวิชาการบัญชี
โทรศัพท์ : 0886984888นางสาววรัญญา สุประการ
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
หัวหน้างาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ครูประจำ แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0827586535ว่าที่ ร.ต.สุเมธ ชัยรัตนศักดา
หัวหน้างาน งานบุคลากร
ครูประจำ แผนกวิชาเครื่องกล
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0862146772นายเฉลิมพงษ์ สารสมัคร
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ครูประจำ แผนกวิชาตัวถังและสีรถยนต์
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษ
ผู้ช่วยงาน งานลูกเสือ
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0817498816นางศิริกาญจน์ ห้าสกุล
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผล
ครูประจำ แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษ
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0993270005นายณัฐวุฒิ เสรีธรรม
หัวหน้างาน งานแนะแนว
ครูประจำ แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษ
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0871272263
ครูประจำนายกัมพล พูนนาม
ครูประจำ แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ครูผู้ช่วย
โทรศัพท์ : 0989298569
ครูอัตราจ้างนางสาวรุ่ง เพิ่มพูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานสถานศึกษาพอเพียง
ผู้ช่วยงาน งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
ครู
โทรศัพท์ : 0852970578นางศศิวรรณ เชื้ออิบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
โทรศัพท์ : 0838096875นางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนว
ผู้ช่วยงาน งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0861643004นางสาวจิตติมา สังข์ทอง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานสถานศึกษาพอเพียง
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0954726411นายอาทิตย์ ขจรกลิ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล
ผู้ช่วยงาน งานพัสดุ
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษ
ผู้ช่วยงาน งานลูกเสือ
ครู
โทรศัพท์ : 0889864374นางสาวณิชารีย์ กลิ่นอุบล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
ผู้ช่วยงาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
ผู้ช่วยงาน งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
โทรศัพท์ : 0927057162นายวิชญะ ครึกครื้น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล
ผู้ช่วยงาน งานแนะแนว
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0924851437นางสาวทิวาพร วิเศษนาเรีง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกล
เจ้าหน้าที่ งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
ผู้ช่วยงาน งานโครงการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0951678423
ลูกจ้างอัตราจ้างนางสาวพิมลพันธุ์ เพ็ชรสีใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นางกันยา ดีหริ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นายสุขะ เผือกผ่อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นายบุญช่วย ดีหริ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นายสุภาพ หอมฟุ้ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)ภุชงค์ เนียมเกิด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานพัสดุ
โทรศัพท์ : 0964508870นายเชิง เนียมเกิด
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)
โทรศัพท์ : 0972879668
เจ้าหน้าที่นางจุไรพร ชัยชาย
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานทะเบียน
โทรศัพท์ : 0895509249นางสาวมณีศิรัชต์ พลอยยิ้ม
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0811962554นางสาวสุพรรษา รุ่งโรจน์
เจ้าหน้าที่ งานสถานศึกษาพอเพียง
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณ
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
เจ้าหน้าที่ งานการค้าฯ
เจ้าหน้าที่ งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
โทรศัพท์ : 0959192494นางวัชราภรณ์ เล็กน้อย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
เจ้าหน้าที่ งานบุคลากร
โทรศัพท์ : 0995533234นางสาวภัคญภา เปียมปาน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
เจ้าหน้าที่ งานบัญชี
เจ้าหน้าที่ งานโครงการพิเศษ
โทรศัพท์ : 0886048086นางสาวอุทุมพร รอดพันธุ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงิน
โทรศัพท์ : 0855623139นางสาวธัญสินี แจ้งศิริกุล
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
เจ้าหน้าที่ งานวัดผลและประเมินผล
โทรศัพท์ : 0938308857นางสาวอธิษฐาน บุญประกอบพร
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
โทรศัพท์ : 0940411284นางสาวสุขใจ มีคง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
เจ้าหน้าที่ งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนว
โทรศัพท์ : 0918509648นางสาวเกตุฤดี สุทธา
เจ้าหน้าที่ งานปกครอง
เจ้าหน้าที่ งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
เจ้าหน้าที่ งานครูที่ปรึกษา
โทรศัพท์ : 0939490172นายอรุณ รักมิตร
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
โทรศัพท์ : 0985312984นางสาวสุวนันท์ ยิ้มย่อง
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
โทรศัพท์ : 0940032393
ผู้ดูแลระบบเจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก