ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
3

• ชาย
24

• หญิง
29

รวม
56


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
33

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
6

• ไม่ระบุ
10


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• งานสถานศึกษาพอเพียง
4

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
5

• แผนกวิชาเครื่องกล
6

• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
2

• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
6

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
4

• งานความร่วมมือ
1

• งานปกครอง
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4

• งานแนะแนว
3

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
3

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
40

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานการค้าฯ
4

• งานโครงการพิเศษ
9

• งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)
5

• งานธนาคารโรงเรียน
2

• งานโครงการชีววิถี
1

• งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
1

• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
1

• งานลูกเสือ
2

• ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6
นายนิมิตร ศรียาภัย
ผู้อำนวยการ ผู้อำนวยการสถานศึกษา

นายกิตติศักดิ์ ชยันต์สุภาพ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายวิชาการนายธวัชชัย นิตย์โชติ
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือนางสิริรัตน์ พูลผล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากรนายอุดร แก้วถาวร
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา

นางชาดา กาศเกษม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายวีรภาพ สีแตง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกลนายโกศล สุขเกษม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการทั่วไปนายขจร ชูศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายณรงค์ชัย ชื่นบาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนางสาวพิมพ์วลัญช์ ขำทวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชีนายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายมรุต อัตถวรคุณ
หัวหน้างาน งานสถานศึกษาพอเพียงนางสาวสิรามล มูลเกตุ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)นางสาวจิรัชญา ทัศศรี
หัวหน้างาน งานบัญชีนายณรงค์ แก้วคำ
หัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายพีรวัฒน์ สุวรรณศรี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายบัญญัติ เคล้าคลึง
หัวหน้างาน งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศนายชินกร ศิริบูรณ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)นายศุภวัฒน์ เคล้าคลึง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานางสาวรสสุคนธ์ สองสียนต์
หัวหน้างาน งานแนะแนวนายพีรภัทร เอี่ยมเพชร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายอธิกร เทพนามวงค์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายธัญญะ มะลิขาว
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนนางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมี
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายบัณฑิต เพชรย้อย
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวสิริพร นามเดช
หัวหน้างาน งานการค้าฯ

Miss Wang YuYan
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นายอาทิตย์ ขจรกลิ่น
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลนางศศิวรรณ เชื้ออิบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการทั่วไปนางสาวรุ่ง เพิ่มพูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสุภาณี รอดสุนิยม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายพิศณุ พิทยบำรุง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นายสุภาพ หอมฟุ้ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นางสาวพิมลพันธุ์ เพ็ชรสีใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นางกันยา ดีหริ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นายสุขะ เผือกผ่อง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นายบุญช่วย ดีหริ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)

นางสาวจิตติมา สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานสถานศึกษาพอเพียงนางวัชราภรณ์ เล็กน้อย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวอรชร เปียมปาน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)นางสาวมณีศิรัชต์ พลอยยิ้ม
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวอุทุมพร รอดพันธุ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวดลณีรา เกตุแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวอธิษฐาน บุญประกอบพร
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวสุขใจ มีคง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวสุพรรษา รอดสุนิยม
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวเกตุฤดี สุทธา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวพรทิวา วันตา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวนางจุไรพร ชัยชาย
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)นางสาวธัญสินี แจ้งศิริกุล
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน

ทัศนีย์ เบิกบาน
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบรัตติกาล สีแตง
ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ ไม่มีหน้าที่รับผิดชอบ

เจ้าหน้าที่งานกิจการนักเรียน นักศึกษา วิทยาลัยการอาชีพบ้านลาด
ผู้ดูแลระบบ ผู้ดูแลระบบหลัก