ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
24

• หญิง
28

รวม
53


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
32

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
8


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• งานสถานศึกษาพอเพียง
4

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
4

• แผนกวิชาเครื่องกล
5

• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
6

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
4

• งานปกครอง
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4

• งานแนะแนว
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
3

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
40

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานการค้าฯ
4

• งานโครงการพิเศษ
9

• งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)
6

• งานธนาคารโรงเรียน
1

• งานโครงการชีววิถี
1

• งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
1

• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
1

• งานลูกเสือ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

เธ›เธฃเธดเธเธเธฒเธ•เธฃเธตเธซเธฃเธทเธญเน€เธ—เธตเธขเธšเน€เธ—เนˆเธฒ


นายวีรภาพ สีแตง
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาเครื่องกลนายโกศล สุขเกษม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการจัดการทั่วไปนายขจร ชูศรี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลังนายณรงค์ชัย ชื่นบาน
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐานนางสาวพิมพ์วลัญช์ ขำทวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี

นายมรุต อัตถวรคุณ
หัวหน้างาน งานสถานศึกษาพอเพียงนางสาวสิรามล มูลเกตุ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)นางสาวจิรัชญา ทัศศรี
หัวหน้างาน งานบัญชีนายณรงค์ แก้วคำ
หัวหน้างาน งานพัสดุ(อาคารสถานที่)นางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นายพีรวัฒน์ สุวรรณศรี
หัวหน้างาน งานวางแผนและงบประมาณนายชินกร ศิริบูรณ์
หัวหน้างาน งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)นายศุภวัฒน์ เคล้าคลึง
หัวหน้างาน งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษานายพีรภัทร เอี่ยมเพชร
หัวหน้างาน งานครูที่ปรึกษานายอธิกร เทพนามวงค์
หัวหน้างาน งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์นายธัญญะ มะลิขาว
หัวหน้างาน งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอนนางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมี
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนายบัณฑิต เพชรย้อย
หัวหน้างาน งานสื่อการเรียนการสอนนางสาวสิริพร นามเดช
หัวหน้างาน งานการค้าฯ

นางสาวรสสุคนธ์ สองสียนต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลนางศศิวรรณ เชื้ออิบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการทั่วไปนางสาวรุ่ง เพิ่มพูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสุภาณี รอดสุนิยม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนายพิศณุ พิทยบำรุง
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางวัชราภรณ์ เล็กน้อย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวอุทุมพร รอดพันธุ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวดลณีรา เกตุแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวสุขใจ มีคง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวสุพรรษา รอดสุนิยม
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวพรทิวา วันตา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวนางจุไรพร ชัยชาย
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)