ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
24

• หญิง
28

รวม
53


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
32

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
8


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• งานสถานศึกษาพอเพียง
4

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
4

• แผนกวิชาเครื่องกล
5

• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
6

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
4

• งานปกครอง
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4

• งานแนะแนว
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
3

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
40

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานการค้าฯ
4

• งานโครงการพิเศษ
9

• งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)
6

• งานธนาคารโรงเรียน
1

• งานโครงการชีววิถี
1

• งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
1

• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
1

• งานลูกเสือ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

เธ‡เธฒเธ™เธ›เธฃเธฐเธเธฑเธ™เธ„เธธเธ“เธ เธฒเธžเนเธฅเธฐเธกเธฒเธ•เธฃเธเธฒเธ™เธเธฒเธฃเธจเธถเธเธฉเธฒ


นายพงศ์พิราม เยี่ยมเพื่อน
หัวหน้างาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นางชาดา กาศเกษม
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายโกศล สุขเกษม
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวพิมพ์วลัญช์ ขำทวี
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวรุ่ง เพิ่มพูล
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายศุภวัฒน์ เคล้าคลึง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายขจร ชูศรี
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางศศิวรรณ เชื้ออิบ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายชินกร ศิริบูรณ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายณรงค์ แก้วคำ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางจุไรพร ชัยชาย
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมี
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวสิรามล มูลเกตุ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวมณีศิรัชต์ พลอยยิ้ม
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวดลณีรา เกตุแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวจิรัชญา ทัศศรี
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายวีรภาพ สีแตง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวอุทุมพร รอดพันธุ์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางวัชราภรณ์ เล็กน้อย
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวจิตติมา สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายพีรวัฒน์ สุวรรณศรี
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายพีรภัทร เอี่ยมเพชร
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายบัญญัติ เคล้าคลึง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวสุพรรษา รอดสุนิยม
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวอรชร เปียมปาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายอธิกร เทพนามวงค์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวสิริพร นามเดช
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวสุขใจ มีคง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวพรทิวา วันตา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายมรุต อัตถวรคุณ
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายบัณฑิต เพชรย้อย
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวสุภาณี รอดสุนิยม
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวรสสุคนธ์ สองสียนต์
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานายพิศณุ พิทยบำรุง
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวธัญสินี แจ้งศิริกุล
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวอธิษฐาน บุญประกอบพร
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษานางสาวเกตุฤดี สุทธา
เจ้าหน้าที่ งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา

นายณรงค์ชัย ชื่นบาน
ผู้ช่วยงาน งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา