ข้อมูลบุคลากรทั้งหมด

จำแนกตามเพศ
เพศ
จำนวน

• ไม่ระบุข้อมูล
1

• ชาย
24

• หญิง
28

รวม
53


จำแนกตามระดับการศึกษา
ระดับการศึกษา
จำนวน

• ปริญญาโทหรือเทียบเท่า
6

• ประกาศนียบัตรชั้นสูง
1

• ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า
32

• ประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.)
5

• มัธยมศึกษาตอนต้น
1

• ไม่ระบุ
8


จำแนกตามแผนกและหน่วยงาน
แผนกและหน่วยงาน
จำนวน

• ผู้บริหารสถานศึกษา

• งานสถานศึกษาพอเพียง
4

• ผู้อำนวยการสถานศึกษา
1

• ฝ่ายวิชาการ
1

• ฝ่ายแผนงานและความร่วมมือ
1

• ฝ่ายบริหารทรัพยากร
1

• ฝ่ายพัฒนากิจการนักเรียนนักศึกษา
1

• แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์
4

• แผนกวิชาเครื่องกล
5

• แผนกวิชาการจัดการทั่วไป
2

• แผนกวิชาช่างไฟฟ้ากำลัง
5

• แผนกวิชาช่างเทคนิคพื้นฐาน
3

• แผนกวิชาการบัญชี
3

• แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ
7

• งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)
1

• งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)
1

• งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)
6

• งานบุคลากร
3

• งานการเงิน
3

• งานบัญชี
2

• งานพัสดุ
5

• งานพัสดุ(อาคารสถานที่)
7

• งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)
2

• งานวางแผนและงบประมาณ
2

• งานศูนย์ข้อมูลและสารสนเทศ
3

• งานความร่วมมือและบริการชุมชน(ทวิภาคี)
4

• งานปกครอง
4

• งานกิจกรรมนักเรียนนักศึกษา
4

• งานแนะแนว
2

• งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)
3

• งานครูที่ปรึกษา
5

• งานวิจัยพัฒนานวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์
6

• งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน
4

• งานประกันคุณภาพและมาตรฐานการศึกษา
40

• งานทะเบียน
2

• งานวัดผลและประเมินผล
3

• งานสื่อการเรียนการสอน
4

• งานการค้าฯ
4

• งานโครงการพิเศษ
9

• งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)
6

• งานธนาคารโรงเรียน
1

• งานโครงการชีววิถี
1

• งานโครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชฯ
1

• งานศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจเพื่อการศึกษา
1

• งานลูกเสือ
2

• ผู้ดูแลระบบหลัก
6

เน€เธžเธจเธซเธเธดเธ‡


นางสิริรัตน์ พูลผล
รองผู้อำนวยการ ฝ่ายบริหารทรัพยากร

นางชาดา กาศเกษม
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาสามัญสัมพันธ์นางสาวพิมพ์วลัญช์ ขำทวี
หัวหน้าแผนก แผนกวิชาการบัญชี

นางสาวสิรามล มูลเกตุ
หัวหน้างาน งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)นางสาวจิรัชญา ทัศศรี
หัวหน้างาน งานบัญชีนางสาววชิราภรณ์ สังข์ศรี
หัวหน้างาน งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวทัศนีย์ เบิกบาน
หัวหน้างาน งานทะเบียนนางสาวผกาฉัตฐ์ พรายมี
หัวหน้างาน งานวัดผลและประเมินผลนางสาวสิริพร นามเดช
หัวหน้างาน งานการค้าฯ

นางสาวรสสุคนธ์ สองสียนต์
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาเครื่องกลนางศศิวรรณ เชื้ออิบ
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาการจัดการทั่วไปนางสาวรุ่ง เพิ่มพูล
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจนางสาวสุภาณี รอดสุนิยม
ครูอัตราจ้าง แผนกวิชาคอมพิวเตอร์ธุรกิจ

นางสาวพิมลพันธุ์ เพ็ชรสีใส
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)นางกันยา ดีหริ่ง
ลูกจ้างอัตราจ้าง งานอาคารสถานที่ (นักการภารโรง)

นางสาวจิตติมา สังข์ทอง
เจ้าหน้าที่ งานสถานศึกษาพอเพียงนางวัชราภรณ์ เล็กน้อย
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(สารบรรณ)นางสาวมณีศิรัชต์ พลอยยิ้ม
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(เอกสารการพิมพ์)นางสาวอรชร เปียมปาน
เจ้าหน้าที่ งานบริหารงานทั่วไป(ประชาสัมพันธ์)นางสาวอุทุมพร รอดพันธุ์
เจ้าหน้าที่ งานการเงินนางสาวดลณีรา เกตุแก้ว
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวอธิษฐาน บุญประกอบพร
เจ้าหน้าที่ งานพัสดุนางสาวสุขใจ มีคง
เจ้าหน้าที่ งานวิทยบริการและห้องสมุด(ห้องสมุด)นางสาวสุพรรษา รอดสุนิยม
เจ้าหน้าที่ งานวางแผนและงบประมาณนางสาวเกตุฤดี สุทธา
เจ้าหน้าที่ งานปกครองนางสาวพรทิวา วันตา
เจ้าหน้าที่ งานแนะแนวนางจุไรพร ชัยชาย
เจ้าหน้าที่ งานสวัสดิการนักเรียนนักศึกษา(สวัสดิการพยาบาล)นางสาวธัญสินี แจ้งศิริกุล
เจ้าหน้าที่ งานพัฒนาหลักสูตรและการเรียนการสอน